044 982 5109

Hieroja Nokia

Koulutettu hieroja Timo Leppälä

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

TaskMate/ Hieroja Nokia
Linnavuorentie 25 A 1, 37240 Linnavuori
Y-tunnus: 3121976-9
info(at)hierojanokia.fi

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

TImo Leppälä
Puh. 044 982 5109
info(at)hierojanokia.fi

 

3. Rekisterin nimi 

Hieroja Nokia -asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus

1) Koulutettu hieroja on Valviran valvonnan alainen ja lailla velvoitettu pitämään asiakasrekisteriä, johon sisältyvät henkilötietojen lisäksi mm. hieronnan hoitokirjaukset.

2) Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot ovat oleellinen osa asiakkaan tunnistamista ja ajanvarausten hallintaa sekä asiakasviestintää (esim. varatun ajan muutos tai peruuttaminen ja asiakkaan tavoittaminen näissä asioissa).

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan seuraavat koulutettua hierojaa koskevat lakisääteiset henkilötiedot asiakkaasta:

1) Yksilöintitiedot: nimi, ikä, ammatti/ työnkuva, harrastukset

2) Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

3) Terveystiedot: sairaudet, jotka vaikuttavat hierontahoidon antamiseen, kontraindikaatiot

4) Asiakaskontaktit: ajanvaraukset ja toteutuneet asiakaskäynnit

5) Rahaliikenne: maksusuoritukset ja maksutavat

6) Hieronnan hoitokirjaukset: hierontaan tulon syy, hieronnan tavoite, hierontahoitosuunnitelma, toteutunut hierontahoito, annettu ohjeistus itsenäiseen lihashuoltoon ja jatkohoito

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet rekisteriin kirjattaviin tietoihin

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröitävästä asiakkaasta:

1) Ajanvaraushetkellä: asiakkaan itse antamat nimi- ja yhteystiedot sekä alustava tieto hierontahoitoon tulon syystä (Slotti-ajanvarauspalvelulla, puhelimitse tai sähköpostitse)

2) Hierontavastaanotolla: hierojan suorittama asiakkaan haastattelu, testaukset ja annettu hierontahoito sekä havainnot 

 

7. Tietojen vastaanottajat

Rekisteriin kirjattavia tietoja vastaanottavat:

1) Suomessa sijaitseva yritys, joka toimii toiminimellä TaskMate ja aputoiminimellä Hieroja Nokia suorittaakseen hierontahoitoja Suomen lakien vaatimalla tavalla 

2) Slotti-ajanvarauspalvelun kautta nimi- ja yhteystiedot yritykselle kerää ja välittää Teonos Oy

3) Korttimaksuliikennettä ja kuittitositteiden lähettämistä asiakkaan antamaan puhelinnumeroon tai sähköpostiiin hoitaa iZettle-palvelu, jonka tarjoajana toimii PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie S.C.A.

Paypal (Europe) vastaa tästä henkilötietojen käsittelystä ja käyttää sähköpostiosoitettasi tai matkapuhelinnumeroasi ainoastaan kuittien lähettämiseen sinulle. Sovellettavan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti Paypal ei koskaan käytä henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kuittien lähettämiseen tai luovuta tietojasi kenellekään. Tarkempia tietoja osoitteesta:  https://www.izettle.com/fi/help/articles/2258543-nain-kasittelemme-kortinhaltijoiden-tietoja

4) Lisäksi rekisterin käsittelemiseksi käytetään IT-järjestelmiä, joita tuottavat yritykset sijaitsevat joko EU:ssa tai USA:ssa ja ovat siten Privacy Shield -rekisteröityjä.

  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

1) Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

2) Hieroja Nokia -verkkosivujen ja sähköpostin palvelimet sijaitsevat Suomessa.

3) Teonos Oy:n ylläpitämä Slotti-ajanvarauspalvelu ja sen mahdolliset alihankkijat eivät käsittele henkilötietoja EU tai ETA-alueen ulkopuolella. 

4) iZettle ja Paypal (Europe) pyrkii aina tallentamaan henkilötiedot (kuittilähetyksissä sähköposti tai puhelinnumero) EU:ssa sijaitseville palvelimille. Kun henkilötietoja täytyy siirtää toiseen paikkaan Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, toimijat varmistavat aina, että tällaiset siirrot ovat laillisia ja että henkilötietojesi suojaus säilyy vastaavalla tasolla kuin ETAn sisällä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Verkkopalvelussa eli Slotti-ajanvarauksessa käsiteltävät tiedot

Teonos Oy toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Hieroja Nokian/ TaskMaten asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseksi ottaen huomioon käsittelyn sisältämät riskit erityisesti siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen tahaton tai laiton tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen tai henkilötietoihin pääsy. Suojaustoimenpiteissä Teonos Oy ottaa huomioon saatavilla olevat tekniset vaihtoehdot ja niiden kustannukset suhteessa tietojenkäsittelyn riskeihin ja käsittelyn arkaluonteisuuteen. Slotti-ajanvarauspalvelua ylläpitävä Teonos Oy:n henkilöstö on salassapitovelvollinen kaikkien Hieroja Nokian/ TaskMaten Slotti-ajanvarasupalveluun kirjattujen tietojen osalta, mukaan lukien asiakkaiden itse kirjaamat tiedot ajanvaraushetkellä.

2) Tietokoneella käsiteltävät tiedot

2.1) Ajanvarauksen yhteydessä saadut nimi- ja yhteystiedot sekä muut varaustiedot siirretään Slotti-ajanvarauksesta erilliseen asiakasrekisteriin. 

2.2) Asiakasrekisteriä ylläpidetään sitä varten erikseen hankitulla tietokoneella, jota ei liitetä verkkoon. Tämä antaa parhaimman suojan tietomurtoja vastaan, joita tehdään verkon kautta.

2.3) Asiakkaan ennalta antamiin varaustietoihin kirjataan asiakaskäynnin jälkeen muut lain vaatimat oleelliset tiedot, hierontahoitokirjaukset, hieronnan ajankohta ja maksusuoritus. 

2.4) Asiakasrekisteri on suojattu salasanalla, kuten myös tietokone, jossa salasanan lisäksi on palomuuri ja virustorjuntaohjelma.

 

10. Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytyksessä huomioidaan niitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Itsenäisenä terveydenhuollon ammatinharjoittajana ja rekisterinpitäjänä vastaan siitä, että asiakasrekisteri säilytetään huolella säädetyn säilytysajan. Potilaslain §12 mukaan tuo aika on kunkin asiakkaan kohdalla 12 vuotta viimeisimmän hierontahoidon päättymisestä.

Kirjanpitoaineistoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi (6) vuotta.

 

11. Rekisteröidyn asiakkaan yleiset oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:
– nähdä ja tarkistaa itseään koskevat tiedot
– oikaista virheellinen tieto
– kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointiin tms. tarkoitukseen
– turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä määriteltyihin turvattuihin oikeuksiinsa, ellei laissa muuta määrätä

Edellä mainitut pyynnöt voi osoittaa kohdassa (2.) määritellylle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle sähköpostilla osoitteeseen: info(at)hierojanokia.fi

Ennen henkilöä koskevien rekisteriin tallennettujen tietojen nähtäväksi antamista asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan todentamalla ja kohdentamalla rekisterissä olevat yksilöinti- ja yhteystiedot kyseiseen henkilöön. 

 

Tietosuojaseloste on tarkastettu ja päivitetty 26.11.2020